Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities

 • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Gemengde Branche: de detailhandel in huishoudelijke artikelen, glas, porselein en aardewerk, evenals luxe-, cadeau- en trendartikelen, speelgoed en tuinmeubelen.
 • Ondernemer: de verkoper.
 • Verkoop op afstand: een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
 • Klant: de koper, of ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet, een leverantie of een prestatie verricht. Deze voorwaarden maken onderscheid tussen zakelijke klanten en particuliere klanten (consumenten): Zakelijke klant: de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar. Particuliere klant (consument): de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
 • Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 Geldigheid en bekendmaking

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties die deel uitmaken van of moeten leiden tot verkoop op afstand en die verricht worden door de ondernemer met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
 • De ondernemer dient de tekst van deze algemene voorwaarden tijdig aan de klant te verstrekken. Hij kan dit doen door de algemene voorwaarden kosteloos toe te zenden of door te vermelden waar de van toepassing zijnde algemene voorwaarden op zijn website te vinden zijn.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen de onderneming en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 3 Adresgegevens

 • De ondernemer vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer.

Artikel 4 Het aanbod

 • De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 • Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de koopprijs, de levertijd, de wijze van betaling, het herroepingsrecht, de eventuele bezorgkosten alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.
 • Koopprijzen in een aanbod ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen in een aanbod ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 5 De bestelling

 • Leveranties worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de ondernemer en de klant anders is overeengekomen.
 • Hetgeen ongevraagd is toegezonden, mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij de verzending de consument is toe te rekenen.

Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 7 Zichttermijn voor consumenten

 • Het aanbod zal voor consumenten tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument.
 • Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De consument kan slechts van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de goederen onbeschadigd zijn. 
 • Indien de consument zich op zijn herroepingsrecht wil beroepen, dient hij de ondernemer door middel van een retour formulier mede te delen van dit recht gebruik te maken en de goederen binnen veertien kalenderdagen na verzending van deze melding te retourneren.
 • De ondernemer is gehouden hetgeen de consument betaald heeft aan hem terug te betalen. De teruggave vindt zo spoedig mogelijk plaats na ontvangst van de retour gestuurde zaak, en in ieder geval binnen dertig dagen.

Artikel 8 Aanbetaling

 • De ondernemer is gerechtigd maar niet verplicht bij het aangaan van een overeenkomst met een consument voor levering een aanbetaling van maximaal 25% van de koopsom te verlangen met een maximum van € 340,00. Indien sprake is van een zakelijke klant kan een aanbetaling van ieder gewenst percentage worden verlangd.
 • De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9 Betaling

 • De door de klant verschuldigde bedragen dienen uiterlijk bij de bestelling van het goed te worden voldaan.

Artikel 10 Levertijd

 • Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie moet worden verricht. De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen. De levertijd bedraagt maximaal dertig dagen vanaf de dag volgend op die waarop de klant heeft besteld, tenzij bij aankoop of bestelling is meegedeeld door de ondernemer dat een langere levertijd geldt.
 • Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht.
 • Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd is overschreden, kan de consument de overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst ontbinden.
 • Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen geldt voor een klant de zichttermijn van artikel 7. De kosten van retourzending van een vervangend artikel zijn voor rekening van de ondernemer.

Artikel 11 Plaats van levering

 • Voor de particuliere klant geldt als plaats van levering het woonadres dat het laatst aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 • Voor de zakelijke klant geldt als plaats van levering de vestigingsplaats van de klant die het laatst aan de ondernemer kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Schadevergoeding

 • De zakelijke klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade.

Artikel 13 Annuleren

 • De particuliere klant die de overeenkomst annuleert buiten de geldende termijnen, is een schadevergoeding verschuldigd van dertig procent van de aankoopsom. Dit percentage wordt verhoogd naar vijftig procent indien de klant annuleert nadat de ondernemer hem in kennis heeft gesteld dat gehele of gedeeltelijke aflevering kan plaatsvinden.
 • De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is of de klant kan aantonen dat de schade lager is.
 • Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.

Artikel 14 Ruilen

 • Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien de ondernemer daarin toestemt.
 • De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.

Artikel 15 Garantie

 • De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 • De ondernemer staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
 • De ondernemer is jegens de klant ervoor verantwoordelijk dat de door de fabrikant van de afgeleverde zaak bij aankoop toegezegde garantie behoorlijk wordt nagekomen.

Artikel 16 Klachten

 • Klachten over gebreken aan gekochte zaken, dienen binnen veertien dagen na constatering daarvan bij de ondernemer te worden ingediend. Bij voorkeur wordt de klacht schriftelijk of per email ingediend. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat de zaak bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon.
 • Voldoet de geleverde zaak niet aan deze verwachtingen dan heeft de klant, indien hij dit binnen bekwame tijd heeft gemeld aan de ondernemer, recht op reparatie respectievelijk vervanging.